Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

hidingtonight
hidingtonight
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viala-lu la-lu

July 27 2017

hidingtonight
1045 c0f2 500
Reposted fromtfu tfu viadupablada dupablada
hidingtonight
4862 7056 500
Reposted frompiehus piehus viadupablada dupablada
hidingtonight
4392 b68d 500
hidingtonight
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viabrystol brystol
hidingtonight
0956 a064 500
Reposted frommimi07 mimi07 viadupablada dupablada

July 25 2017

4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viabowstick bowstick
hidingtonight
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viabowstick bowstick
hidingtonight
5902 dc2a
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec viaaffia affia
hidingtonight
1712 0fd5
Reposted frompapaj papaj viabowstick bowstick
hidingtonight
hidingtonight
Ileż razy widziałem, jak ludzie skądinąd śmiali, pewni siebie i zręczni, gubili się w sytuacji niecodziennej, odświętnej, wymagającej refleksu, dobrych manier i wdzięku! Jak maleli znienacka, stawali się nieporadni, zapominali języka i - wypadali fatalnie. Z nią zaś było na odwrót. W tym ekskluzywnym milieu, pełnym esprit i brillant, nie tylko nie traciła, lecz jeszcze zyskiwała.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 24 2017

hidingtonight
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viafalkowska falkowska

July 11 2017

hidingtonight
hidingtonight
Reposted fromshakeme shakeme viadusz dusz
hidingtonight
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
hidingtonight
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viadusz dusz

July 10 2017

hidingtonight
Reposted fromFlau Flau viadupablada dupablada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl