Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viaBowstick Bowstick
hidingtonight
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaBowstick Bowstick
hidingtonight
5902 dc2a
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec viaaffia affia
hidingtonight
1712 0fd5
Reposted frompapaj papaj viaBowstick Bowstick
hidingtonight
hidingtonight
Ileż razy widziałem, jak ludzie skądinąd śmiali, pewni siebie i zręczni, gubili się w sytuacji niecodziennej, odświętnej, wymagającej refleksu, dobrych manier i wdzięku! Jak maleli znienacka, stawali się nieporadni, zapominali języka i - wypadali fatalnie. Z nią zaś było na odwrót. W tym ekskluzywnym milieu, pełnym esprit i brillant, nie tylko nie traciła, lecz jeszcze zyskiwała.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 24 2017

hidingtonight
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viafalkowska falkowska

July 11 2017

hidingtonight
hidingtonight
Reposted fromshakeme shakeme viadusz dusz
hidingtonight
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
hidingtonight
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viadusz dusz

July 10 2017

hidingtonight
Reposted fromFlau Flau viadupablada dupablada
hidingtonight
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszarakoszula szarakoszula
9961 a5b6 500
Reposted frominculubum inculubum viaszarakoszula szarakoszula
hidingtonight
4816 faf0 500
Reposted fromexistential existential viaszarakoszula szarakoszula
hidingtonight
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula

July 07 2017

hidingtonight
3718 25b7 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
3327 1a66 500
Reposted fromfungi fungi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
5335 22a0
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaaffia affia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl