Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

hidingtonight
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaguniaaaaaa guniaaaaaa
hidingtonight
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma vialexxie lexxie
hidingtonight
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa vialexxie lexxie
hidingtonight
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaaffia affia
hidingtonight
2519 edb2 500
Reposted fromprzester przester viaaffia affia
hidingtonight
7410 a283
Reposted fromkarahippie karahippie
hidingtonight
7433 d8dc
Reposted fromkarahippie karahippie
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaRudeGirl RudeGirl
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaistsoeasy istsoeasy
hidingtonight
Reposted frombluuu bluuu viaistsoeasy istsoeasy
hidingtonight
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viaistsoeasy istsoeasy
hidingtonight
6740 e345 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamuladhara muladhara

September 17 2018

hidingtonight
0194 d1a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
hidingtonight
Reposted fromDennkost Dennkost viashampain shampain
hidingtonight
3754 4824
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viaciarka ciarka

September 14 2018

hidingtonight
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl