Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

hidingtonight
7616 8d25 500
Reposted fromfungi fungi viacytrusowa cytrusowa
hidingtonight
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaciarka ciarka
hidingtonight
hidingtonight
9793 6d99 500
Reposted froms3 s3 viashampain shampain
5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
hidingtonight
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
hidingtonight
0723 a71f 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaPoranny Poranny

October 22 2018

hidingtonight
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viagusta-blu gusta-blu
hidingtonight
9211 f8cf
Reposted fromcalifornia-love california-love
hidingtonight
9230 4c6c
Reposted fromcalifornia-love california-love
hidingtonight
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
hidingtonight
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
hidingtonight
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin vialexxie lexxie
hidingtonight
tak tęsknie za twoim spojrzeniem
tym wymyślonym, którego nigdy nie było
nigdy nie było

tak tęsknie za twoim dotykiem 
tym wymyślonym, którego nigdy nie było
nigdy nie było

tak tęsknie za twoją czułością 
wymyślona, której nigdy nie było
nigdy nie było

tak tęsknie za twoim głosem
tym wymyślonym, którego nigdy nie było
nigdy nie było
— MIKROMUSIC Tak tęsknię
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaciarka ciarka
hidingtonight
5715 1266 500
hidingtonight
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viawhiskywithsprite whiskywithsprite
hidingtonight
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viacukierek cukierek

October 17 2018

hidingtonight
2123 39d8 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viainvincible invincible
hidingtonight
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viamuladhara muladhara
hidingtonight
3166 c817 500
Reposted frommangoe mangoe viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl