Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

hidingtonight
5937 879d
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack vianot-alice not-alice
hidingtonight
6748 c9ea 500
hidingtonight
2059 0b62
Reposted fromsoftboi softboi vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
3921 c220
Reposted fromfungi fungi viakajakkowalik kajakkowalik
hidingtonight
8538 4ba9
Reposted fromgrobson grobson viapolciak polciak
hidingtonight
0147 0292
Reposted fromsavatage savatage viaprengelbitte prengelbitte
hidingtonight
hidingtonight
2637 0419 500
Reposted fromkatsiu katsiu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
hidingtonight
hidingtonight
8910 d238 500
Reposted fromink ink viairmelin irmelin

March 21 2019

hidingtonight
0656 1d1b 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viashampain shampain
hidingtonight
8587 08a3 500
hidingtonight
2075 fb33 500
Reposted fromsoftboi softboi viaCattleya Cattleya
hidingtonight
3554 3586 500
Reposted fromniente niente viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
hidingtonight
Bywa że ludzie zamiast wyjaśniać ze sobą pewne rzeczy, wolą się rozstać. Mówią, dziękuję za współpracę, następny czy następna, proszę. Nie zdajemy sobie wszyscy sprawy z tego, że nierozwiązane w jednym związku problemy wcześniej czy później pojawią się w nowym związku. Tak jest ze strachem, niemożnością wyartykułowania uczuć, z zazdrością, z milionem innych rzeczy. One nie należą do naszego partnera, tylko do nas. Są naszą własnością i dopóki nie zrozumiemy, że gdziekolwiek uciekniemy, przeprowadzimy się, przeniesiemy ten bagaż ze sobą. Nawet dobrze ukryty, kiedyś przypomni o sobie, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCattleya Cattleya
hidingtonight
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaCattleya Cattleya
hidingtonight
1772 dd8d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl